Ta SRC/VHF sertifikatet! Det er lettere en du tror!

T.B. Publishing 

 

På figur 12 ser du et typisk VHF-apparat som brukes til radiotelefonsamtaler mellom fartøy og radiostasjoner på land og fartøy-til-fartøy. Apparatet er beregnet på fast montering om bord.


Merk DSC-distress alarmtasten. Den har en svært viktig funksjon i GMDSS-systemet, enten vi snakker om MF, HF eller VHF. DSC har gitt en ekstra dimensjon i maritim radiokommunikasjon med hensyn til nød-, haster- og trygging.


Figuren viser de funksjonene et VHF-apparat etter internasjonale forskrifter skal være utstyrt med. Disse funksjonene finnes på alle godkjente VHF-apparater som er beregnet på fast montering, men utformingen og plasseringen kan variere.


Dobbeltvaktfunksjonen er ikke påbudt, men den er viktig i forbindelse med vaktholdet på den internasjonale nød- og kallekanalen (kanal 16). Den finnes praktisk talt på alle VHF-er.

 

Utstyrselementer VHF

 

De fleste nyere VHF-apparater er utstyrt med flere tilleggsfunksjoner. I tillegg til Digital Selective Calling (DSC) kan nevnes skanning (søkefunksjon) og testfunksjoner, hurtigvalg av kanal 16 (som er påbudt) og squelch. De enkelte funksjonene blir nærmere beskrevet i de neste kapitlene.


VHF-apparatet må være montert forskriftsmessig og tilkoblet antenne(r) og kraftforsyning i henhold til gjeldende regler innenfor GMDSS.


Som navigatør/radiooperatør er det viktig at du studerer brukermanualen på utstyret om bord. Da unngår du mange misforståelser, og ikke minst unngår du å skade noe av det viktigste om bord, nemlig radioutstyret som er livslinjen til land.


Det er store variasjoner når det gjelder bruk og operering av GMDSS-utstyr om bord. Sett deg inn i det først som sist. Det er for sent å lese manualen når du begynner å bli våt på bena!

 

Radiotelefoni i VHF-båndet

Kanalbruk 

 

Først beskriver vi hvordan vi betjener et vanlig VHF-apparat. Deretter bygger vi på med DSC som integrerer VHF-en til en del av GMDSS. Som nevnt er GMDSS et nød- og sikkerhetssystem for varsling til land, som fungerer over hele verden. Det er svært viktig å se rekkevidden av dette.


Den internasjonale kanalplanen for maritim VHF med kanalnummer, frekvenser og bruksområder er gjengitt i vedlegg 10, 11, 12 og 13.


Kanalplanen omfatter både enfrekvens- (simplex-) og tofrekvens- (duplex-) kanaler med kanalnummer fra 01–28 og 60–88. I Norge har vi også ekstra kanaler/frekvenser for fritidsfartøy og fiskefartøy for å redusere eventuell overbelastning på de ordinære internasjonale VHF-kanalene. Pr. dags dato er ikke overbelastning noe stort problem.


Simplex- og duplex-kanaler er nærmere beskrevet i avsnitt 10.6.7


De internasjonale VHF-kanalene skal dekke følgende behov:

 

 

Offentlig korrespondanse


Det vil si ekspedisjon av radiotelefonsamtaler mellom et fartøy og det offentlige telenettet over en kystradiostasjon når fartøyet er i kystfarvann eller ligger i havn.


Havneradiotjeneste

Havneradiotjeneste vil si radiotelefonforbindelse mellom et fartøy og en radiostasjon for havnetjeneste eller mellom fartøy i eller i nærheten av en havn eller trange farvann. Havneradiotjenesten skal begrense seg til korrespondanse som gjelder operative tiltak i forbindelse med fartøyets drift, bevegelse og sikkerhet, og i presserende tilfeller, personers sikkerhet.

 

Norske havneradiostasjoner


Norske havneradiostasjoner skal normalt ikke bruke kanal 16 til operativ havnetjeneste. Denne kanalen er reservert korrespondanse som gjelder nød- og sikkerhet. Korrespondanse vedrørende havnetjenesten avvikles på kanaler som er avsatt til dette. Som anropskanal skal fartøy og havneradiostasjoner bruke kanal 12 eller en annen tildelt kanal (ref. den internasjonale kanalplanen).


Skip-til-skip-forbindelse


Skip-til-skip-forbindelse vil si radiotelefonforbindelse mellom skipsradiostasjoner. De kanalene som skal dekke dette formålet, kan også brukes mellom fartøy av ulike nasjonaliteter.


Meldinger som har karakter av offentlig korrespondanse, er ikke tillatt.


Kanal 16 – status – lyttevakt


Kanal 16 er den internasjonale nød-, sikkerhets- og kallekanalen i det maritime VHF-båndet (sikkerhetskanaler er normalt en fellesbetegnelse for Nød, Haster og Trygging).


Alle fartøy (inkludert fiske- og fritidsfartøy) som er utstyrt med VHF, skal i henhold til gjeldende nasjonale og internasjonale forskrifter holde effektiv og forskriftsmessig lyttevakt på kanal 16 når fartøyet er i sjøen.


Lytteplikt på kanal 16 vil bli opprettholdt inntil videre for å imøtekomme kravet til kommunikasjon med fartøy som ikke har installert VHF med DSC.


Kanal 16 blir brukt til Nødsignal, Nødkalling, Nødtrafikk, Hastersignal, Hasterkalling og Hastertrafikk og til Tryggingssignal og Tryggingskalling.


Tryggingsmeldinger skal fortrinnsvis sendes på en arbeidskanal etter forutgående annonsering på kanal 16.


NB! For at du lettere skal kunne skille de ulike prosedyrene fra hverandre, vil vi bruke følgende fargekoder i boka:

 
  • Nødsignal/Nødalarmering, Nødkalling, Nødmelding og Nødtrafikk

  • Hastersignal, Hasterkalling, Hastermelding og Hastertrafikk

  • Tryggingssignal, Tryggingskalling, Tryggingsmelding og Tryggingstrafikk

 

 

 Kanal 16 kan også benyttes av


  • kyst- og skipsradiostasjoner til kalling og svar på kalling

  • kystradiostasjoner for annonsering av trafikklister og viktige, maritime meldinger


For å lette mottak av Nødkallinger skal operatøren begrense all sending på kanal 16 til et minimum. Ingen sendinger skal vare lenger enn ett minutt (unntatt Nødtrafikk).

Radiotelefoni i MF/HF-båndene
 

Kanal – frekvensbruk ved kalling og ekspedisjon i MF-båndet

 

Norske kystradiostasjoner lytter normalt på de arbeidskanalene som de er tildelt. Kystradiostasjonene kaller fartøy på 2182 kHz. Ved svar bør fartøyet fortrinnsvis bruke en av kystradiostasjonens arbeidskanaler/frekvenser.


Her er en liten oversikt over norske kystradiostasjoners kanaler/frekvenser der det er fast lyttevakt:

 Skip-til-skip-samtaler


 

Skip-til-skip-samtaler kan opprettes på 2182 kHz. Deretter kan det skiftes over til MF-kanal/frekvens, som er beregnet for skip-til-skip-korrespondanse i MF-båndet.

 

De nasjonale skip-til-skip-frekvensene kan bare brukes i nordeuropeiske farvann og bare til forbindelse mellom norske skipsradiostasjoner. En skal benytte SSB for skip-til-skip-samtaler.


Radiotrafikk som gjelder trygging av navigering, som er viktig for alle fartøy innenfor rekkevidde og i trafikkert området, og som ikke overstiger ett minutt, kan likevel sendes på 2182 kHz.

 

Skip-til-land-samaler


Dersom vi ikke benytter arbeidskanal direkte, kan skip-til-land-samtaler opprettes på

2182 kHz. Deretter kan det skiftes over til MF-kanal/frekvens, som er beregnet for skip-til-land-korrespondanse.


Når forbindelsen er etablert, oppgir operatøren på skipsradiostasjonen som kaller, hvilken kanal han ønsker å bruke, eller han følger radiooperatørens anvisning på den aktuelle kystradiostasjonen.

 

Ytterligere informasjon om frekvenser for samband med internasjonale kystradiostasjoner finner du i List of Coast Stations og Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services (Nautisk forlag).

Eksempel på forbindelse på MF med norsk kystradiostasjon


 

Båten MS Comet, som har kallesignalet LILQ, er på vei fra Haugesund til Dover. Ved hjelp av MF kanalplan for Norge ser radiooperatøren at nærmeste MF-anlegg har kanal 291 som tilhører Rogaland radio via Farsund radio. Han stiller inn radioutstyret MF/HF på kanal 291. Han forstår at det er god forbindelse fra sin posisjon. Comet kaller direkte på arbeidskanal (291), og prosedyren blir som følger:


Kalling fra MS Comet/LILQ


- Rogaland radio, Rogaland radio, Rogaland radio

- dette er

- Comet, Comet, Comet / LIMA INDIA LIMA QUEBEC

- har en telefonsamtale

- kanal 291

- over

Rogaland Radio svarer på kallinga


- Comet, Comet, Comet / LIMA INDIA LIMA QUEBEC

- dette er

- Rogaland radio, Rogaland radio, Rogaland radio

- hører deg utmerket

- kom med bestillingen

- over (over kan normalt sløyfes iht. praksis når forholdene er gode)


Radiooperatørens bestilling blir (radiooperatøren synes at forholdene er så gode at kyststasjonens navn og navn på eget fartøy brukes bare én gang)


- Rogaland radio

- dette er

- Comet

- kallesignalet er LIMA INDIA LIMA QUEBEC

- bestiller 22 77 43 50

- over (over kan normalt sløyfes i henhold til praksis når forholdene er gode)


Rogaland radio setter nå opp samtalen, og telefonsamtalen kan gjennomføres.


Når samtalen er avsluttet, vil Rogaland radio normalt oppgi hvor mange minutter samtalen varte (det kan eventuelt vises direkte på displayet dersom kyststasjonen kan levere en slik tjeneste, og fartøyet har transceiver som håndterer dette).

Som hovedregel kaller du opp en norsk kystradiostasjon direkte på arbeidskanal/frekvens. I andre land kaller en normalt opp på 2182 kHz og blir tildelt en kanal/arbeidsfrekvens. Når det gjelder kalling til utenlandske kystradiostasjoner, bør en alltid kontrollere kanal/arbeidsfrekvens i List of Coast Stations før en etablerer kontakt, enten det gjelder MF eller HF.


Ved radiotelefonekspedisjon mellom kystradiostasjoner og et fartøy skal fartøyet alltid rette seg etter de instruksene som kystradiostasjonen gir i alle spørsmål som angår ekspedisjonen.
  Utstyrselementer MF/HF og Inmarsat C
 

Figur 16 viser en komplett A4 GMDSS radiostasjon, der en har duplisert med radioteleks. Den gir alle muligheter for kommunikasjon og kommunikasjonsformer som angitt så langt. Boka vil videre ta for seg hvert element av radioutstyr, slik at vi får den totale oversikten over radiostasjonens funksjoner og muligheter.

 

Fig. 16 Komplett A4 skipsstasjon levert av Radio Holland Norway AS. Med radioteleks,MF/HF terminal, MF/HF telefon, Inmarsat. VHF-er er lokalisert på en annen plass på broen.

 

Transceiverenheter (sendere og mottakere i en enhet = Tx og Rx) for MF/HF, VHF og Inmarsat C og kraftforsyninger, radiobatterier, kabling og antennetilknytninger ligger i mange tilfeller skjult i konsollet. Transceivere, radiobatterier og antennetuner kan også monteres andre steder på fartøyet, men må være montert i henhold til internasjonale eller norske installasjonskrav.


En ekstra funksjon på en A4-stasjon er at radioteleksen kan stilles inn på NAVTEX-frekvenser og derved få fullgodt mottak og fullgod utskrift dersom NAVTEX-en skulle svikte. En stiller inn radiomottakeren på 518 kHz (evtuelt 490 kHz for lokale sendinger). Dermed tikker NAVTEX-meldingene inn som om radiostasjonen var en regulær NAVTEX-mottaker.

Eksempler på spørsmål som ender hvert kapittel

 

Dette er spørsmål til kapittel 5

 

 

1 Hva er avregningskoden for Norge?


2 Hvordan bestiller du en telefonsamtale over MF?


3 Hva menes med offentlig korrespondanse?


4 Hva menes med skip-til-skip-forbindelse?


5 Hva menes med skip-til-land-forbindelse?


6 Hva menes med land-til-skip-forbindelse?


7 Har vi obligatorisk lyttevakt på 2182 kHz?


8 Hvilken kanal vil du benytte for å etablere en telefonsamtale over Rogaland radio?


9 Skriv en komplett prosedyre for opprettelse av samband med en norsk kystradiostasjon.


10 Hvilke frekvenser benytter vi for skip-til-skip-samband i Norge?


11 Hvilke frekvenser benytter vi for skip-til-land-samband i Norge?


12 Hva innebærer offentlig korrespondanse?

Trenger du en høyere oppløsning?

Klikk her